Műszaki menedzser mesterszak (MSc)

Menü megjelenítése

Menü megjelenítése

Műszaki menedzser mesterszak (MSc)

Utolsó frissítés: 2023 november 14.

A „Műszaki menedzser”
A műszaki szakterületen túl a vállalkozások pénzügyi, jogi, marketing területén jártas szakember, aki kellő ismeretekkel rendelkezik a különböző szakterületi (Projekt-, Innováció-, Műszaki termelésmenedzsment, stb.) menedzsmentekről.

A szak képzési célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. A szakot elvégzők olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-tudást igénylő munkakörökben is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mivel foglakozik egy műszaki menedzser?
A vállalkozások termelési és pénzügyi folyamatainak megtervezésével, azok zavartalan működtetésével. A szakon végzettek aktívan kapcsolódnak be a vállalkozások projektjeibe, proaktív módon vesznek részt az innovációs és termelésmenedzsmenthez köthető feladatokban.
Milyen munkakörben dolgozhat egy gépészmérnök?
Projektmenedzser, minőségügyi mérnök, folyamatmérnök, termelésirányító, termelésfejlesztő.

Betölthető munkakörök:

 • Projektmenedzser
 • Termelési folyamatirányító
 • Értékesítési vezető
 • Folyamatmérnök, üzemeltető
 • K+F+I vezető
 • Beszerzési vezető
 • Karbantartási vezető
 • Minőségbiztosítási mérnök

Milyen jellegű vállalkozásokban dolgozhat egy műszaki menedzser?
Egyéni vállalkozástól elkezdve nagy multikig. Minden vállalati méretnél van létjogosultsága.
bővebben:
- Multi: (a gyakornoki pozícióktól a termelésirányításig)
- Kis cég: (valamennyi folyamatot ismerni kell)
- Középvállalat: (az egyéni ambícióktól nagyban függ az előrelépési lehetőség)

Végzés után milyen előnyöket ad a mesterképzés az alapképzéshez képest?
A megszerzett további elméleti és gyakorlati tudáson túl, azokon a munkahelyeken ahol létezik az előrelépés lehetősége előnyt jelent a mester szintű végzettség. Számos kutatási, fejlesztési területen valamint több szakirányú továbbképzés esetében követelmény a résztvevők felé az MSc végzettség. A doktori fokozat megszerzése is csak MSc végzettség után lehetséges.

Milyen doktori (PhD) szakokon lehet tovább tanulni?
A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek jogosultak a műszaki doktori iskolák szinte valamennyi programjára jelentkezni.

Mennyi ideig tart a mérnökképzés mesterszakon?
A mesterszakon (MSc) a Műszaki menedzser képzés 4 félév, mind tavaszi (keresztfélév) mind pedig őszi kezdés esetén.

Miben tér el a LEVELEZŐ képzés a nappali munkarendtől?
​​​​​​​
A levelező képzésben a mintatanterv teljes egészében megegyezik a nappali munkarendben tanulókéval, az adott félévben ugyanolyan tantárgyak vannak nappali-, és levelező tagozaton.
A levelezős munkarendben a kontaktórák időbeosztása az alábbiak szerint alakul:
Az első alkalmak jellemzően a nappali képzés indulása előtti héten szerdától szombatig 4 munkanap. Ezt követően a félév során további 4-6 péntek és szombat kerül kijelölésre. Ez alapvetően kéthetente van, de az aktuális nemzeti ünnepek és szabadnapok befolyásolják a konkrét dátumokat.

Milyen alapszakokról lehet MSc Műszaki menedzser képzésre jelentkezni?
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a Műszaki menedzser alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak, illetve a gazdaság- és társadalomtudományi szakok.

Mit jelent a kreditelismerési eljárás?
​​​​​​​A kreditelismerési eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a jelentkező megszerzett kreditjei milyen mértékben feleltethetők meg a Műszaki menedzser alapszakon szerzett krediteknek. Az eljárás során lényeges, hogy nem automatikusan kerülnek összeadásra a valaha megszerzett kreditek, hanem az adott témacsoportokon belül, az alapképzésen kapható kreditekkel kerülnek összehasonlításra a hozott kreditek.

A főbb ismeretkörök a következők:

Ismeretkörök

 1. Természettudományos alapismeretek (20) kredit
  Matematika
  Fizika
  ​​​​Kémia
  Mechanika
  Anyagismeret
  Biológia
 2. Gazdasági- és humán ismeretek (10 kredit)
  Közgazdaságtan
  Vállalat-gazdaságtan
  Környezetmenedzsment
  Minőségbiztosítás
  Gazdaságstatisztika
  Társadalomtudomány
 3. Szakmai ismeretek (20 kredit)
  ​​​​​​​Műszaki szakmai ismeretek (10 kredit)
          Műszaki ábrázolás
          Gépek, szerkezetek
          Informatika és alkalmazások
          Gyártási és technológiai ismeretek
  ​​​​​​​        Differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai szakterületekről
   Menedzsment szakmai ismeretek (10 kredit)
          Menedzsment
          Pénzügyek
          Államigazgatási-jogi ismeretek
  ​​​​​​​        Differenciált szakmai ismeretek a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről.

Hogyan kell a Műszaki menedzser mesterszakra jelentkezni?
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében. Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltése a Felvi rendszerbe történik.

Hány ponttól lehet felvételt nyerni?
A felvételi eljárásban a Felvi.hu-n feltöltött adatok alapján számítják a pontokat. A ponthatár évről évre változik.

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetében.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevél-átlaga alapján.
  Amennyiben a Jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt a jelentkezőnek oklevélmelléklettel, törzslap kivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a Jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
 3. A többletpontokról röviden
  A Jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot. Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a Jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Lehetséges többletpontok részletezve:
Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont (fogyatékosság: 5 pont; gyermekgondozás: 5 pont; hátrányos helyzet: 5 pont)
 • ​​​​​​​2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • matematika szigorlat: 5 pont
 • mechanika szigorlat: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt külön értesítést kap.

Milyen tárgyakat fogok tanulni?
A képzés során egy előre meghatározott rendnek (mintatanterv) megfelelően kell a tantárgyakat felvenni. A képzés során természettudományi ismeretek, gazdasági és humán ismeretek, gépészmérnöki szakmai ismeretek, és szabadon választható tantárgyakból kell megszerezni az előírt krediteket.

A képzés során a következő tárgycsoportokat különböztetjük meg:

 • „A” Mindenki számára kötelező
 • „B” A választott specializációhoz köthető kötelező tantárgy
 • „C” Szabadon választott tantárgy

A félévek során tanult tárgyak megoszlása:
Ősz 1:

 • Adatbázis-kezelés
 • Műszaki-gazdasági matematika
 • Műszaki projektmenedzsment
 • Vezetői gazdaságtan
 • Rugalmasságtan

Tavasz 1:

 • Környezetvédelem és biológiai alapjai
 • Operációkutatás és alkalmazásai
 • Innováció- és stratégiamenedzsment
 • Műszaki termelésmenedzsment
 • Specializációs tárgy*
 • Specializációs tárgy*
 • Szabadon választható (″C″) tárgy
 • Szabadon választható (″C″) tárgy

Ősz 2:

 • Anyagmozgatás
 • Termelésirányítási rendszerek
 • Modul projekt feladat
 • Specializációs tárgy*
 • Specializációs tárgy*
 • Diplomamunka készítés 1.

Tavasz 2:

 • Járműtechnika
 • Specializációs tárgy*
 • Specializációs tárgy*
 • Szabadon választható (″C″) tárgy
 • Diplomamunka készítés 2.
 • Diplomakészítési gyakorlat

Milyen specializációk közül választhatok?
A következő specializációk közül lehet választani:

 • Agrobiznisz-,
 • Projektmenedzsment
 • Termelés és minőségmenedzsment specializáció.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Agrobiznisz specializáció
Az agrobiznisz specializáció oktatásának keretében szeretnénk a tradicionális gödöllői diszciplínákat megismertetni a hallgatóinkkal. Azok jelentkezését várjuk erre a specializációra, akik a jövőben a mezőgazdaság és/vagy élelmiszeripar műszaki szakterületén szeretnének elhelyezkedni.
A specializációs tantárgyak:

 • Mezőgazdasági technológiák
 • Mezőgazdasági gépek
 • Gépek és rendszerek üzemeltetése
 • Ipari marketing
 • Termelőeszköz kereskedelem

Projektmenedzsment specializáció
A képzés célja olyan a projektmenedzsment területen jártas szakemberek képzése, akik alkalmasak a vállalati környezetben meghirdetett projektek megtervezésére, lebonyolítására és értékelésére. A képzés kellő mélységű gyakorlati és elméleti ismeretet nyújt ezeknek a tudásszinteknek az átadására. A képzés során a hallgatók elsajátítják a projektmenedzsment módszereit miközben a kiadott feladatokat valódi csapatmunkában készítik el és prezentálják.
A specializációs tantárgyak:

 • Számítógéppel támogatott projektmenedzsment
 • Műszaki projekttervezés
 • Haladó műszaki projektmenedzsment
 • Pályázatírás
 • Minőségmenedzsment módszerek

Termelés- és minőségmenedzsment specializáció
A specializáció küldetésének legfontosabb célja olyan szakemberek képzése, akik a mesterképzés keretében elsajátított magas szintű tudásuk birtokában képesek a minőségközpontú termelési folyamatokat ellátó vállalkozások:

 • működési folyamatainak megtervezésére, kialakítására,
 • hatékony működtetésére,
 • stratégiai- és innovációs politikájuk kialakítására,
 • menedzseri funkcióinak betöltésére.

A specializációs tantárgyak:

 • Műszaki logisztika
 • Mérnöki tervezés és fejlesztés
 • Gépipari minőségbiztosítás
 • Ipari marketing
 • Minőségmenedzsment módszerek

Milyen gyakorlati foglalkozások vannak?
A szakhoz tartozó kötelező tantárgyak, elméleti és gyakorlati foglalkozásokból épülnek fel szinte minden esetben, ezeken túl kötelező „nyári” szakmai gyakorlaton részt venni.
A szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott időtartamban (8 hét). A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett elméleti tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására valós vállalati körülmények között, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására.
A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

Milyen gyakornoki lehetőségeket kínálnak?
A hallgatóknak lehetőségük van, egy un. KOOPERATIV szakmai képzésre jelentkezni. A kooperatív képzésben a gépészmérnök hallgató, az adott ipari vállalkozásnál lényegében mérnöki munkát végez. Ebben a konstrukcióban, a hallagató a hét 4 napján a vállalkozásnál dolgozik, egy napon pedig az egyetemen tanul.

Kooperatív szakmai képzés
A Kooperatív szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanulmányok mellett szakmai tapasztalatot is szerezhetnek egy-egy neves nemzetközi cégnél.

 • A MATE Műszaki Intézet egyik specialitása,
 • jelentkezés (fakultatív),
 • tanulmányok folytatása egyéni tanulmányi rend keretében,
 • heti 4 nap gyakorlat az üzemben,
 • heti 1 nap a tanulmányokra az egyetemen,
 • gyakorlat után igen jó elhelyezkedési lehetőség,
 • több, mint 40 partnercég.

Külföldi ösztöndíjak
A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók száma minden évben növekszik. A Bologna Folyamatnak köszönhetően a tanulói mobilitás kulcsfontosságú kérdés az Európai Unió számára. A különböző európai egyetemek egyre nagyobb számban kínálnak ösztöndíjakat, ezzel is elősegítve a tanulói mobilitás ösztönzését.  Ezen programok segítségével a világ több, mint 50 országában, a legkülönfélébb kurzusokon lehet részt venni.

 • ERASMUS
 • CEEPUS

További információ a felvételi eljárással kapcsolatban

Bővebb tájékoztatás a képzésről az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Dr. Kovács Imre, mesteroktató
​​​​​​​(06-28 522-000/1441-es mellék, Kovacs.Imre@uni-mate.hu)